Politika kvality

Účel

Tato Politika kvality je vytvořena vedením společnosti za účelem stanovení základních pravidel orientovaných na spokojenost zákazníků, spokojenost našich zaměstnanců, dodavatelů a na dodržování stanoveného systému managementu kvality.

Naše vize

Vedení stavební společnosti ProtelPro, spol. s r.o. přijalo tuto politiku kvality. Plnění Politiky kvality je jedním ze strategických cílů společnosti a její prosazování je závazné pro všechny zaměstnance. Společnost usiluje o získání přední pozice zejména v poskytování projekčně inženýrských služeb, realizačních činností a servisní podpory v oblasti sítí elektronických komunikací.

Základní pravidla

Orientace na zákazníka

  • na spokojenosti našich zákazníků zakládáme prosperitu naší společnosti, proto každý náš zaměstnanec své pracovní činnosti vykonává s ohledem na skutečnost, že spokojený zákazník je ten, který se vrací
  • trvale zajišťovat a zlepšovat kvalitu projektů a služeb, efektivně řešit potřeby zákazníků s důrazem na prevenci neshod s cílem neustále zlepšovat systém managementu kvality
  • vhodnou komunikací a osobními schůzkami navázat přátelské styky se zákazníky, za účelem neustálého zjišťování jejich potřeb a přání
  • při obdržení případné reklamace či stížnosti, každý musí postupovat bezodkladně, ale co nejobezřetněji s vědomím, že špatně zvolený přístup může vést ke ztrátě důvěry zákazníků v nás

Orientace na spokojenost našich zaměstnanců

  • vedení společnosti vytváří takové pracovní podmínky, aby každý spolupracovník našel uspokojení ve své práci pro společnost
  • každý zaměstnanec si musí uvědomit, že přes veškerou snahu vedení může při své práci být spokojený pouze tehdy, přispívá-li k úspěchům společnosti svým kvalitním výkonem, trvalou kázní a aktivitou

Orientace na dodržování stanoveného systému managementu kvality

  • jakékoliv nápady, rady a informace zavést formou preventivního opatření do systému managementu kvality, za účelem neustálého zlepšování a zdokonalování prováděných činností
  • pracovat co nejhospodárněji, nejkvalitněji a nejefektivněji, za účelem snižování nákladů
  • dodržovat výše uvedená základní pravidla, včetně stanovených postupů